Terminy i procedury załatwiania spraw

Zgłaszający się do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powinien złożyć podanie z wyjaśnieniem (opisem) sprawy, w której postępowanie chciałby wszcząć. W podaniu należy podać imiona i nazwiska swoje i właściciela obiektu budowlanego w sprawie, której toczy się postępowanie oraz adresy zamieszkania, a także lokalizacje obiektu budowlanego. Podanie powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na podaniu należy nakleić znaczki opłaty skarbowej za podanie oraz za każdy dołączony załącznik (zdjęcia, odpisy, oświadczenia itp.)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego działa zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego. Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnych, w terminie określonym w art. 35 K.p.a - nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania do inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

WAŻNE

Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (z zastrzeżeniem robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia). Decyzja staje się ostateczna. po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania, o ile strony nie wniosą w tym terminie odwołania od decyzji.