O prowadzeniu budowy

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a szczególności zapewnienie:

  • Opracowania projektu budowlanego i, zależności od potrzeb, innych projektów
  • Objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy
  • Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • Wykonania i odbioru robót budowlanych
  • W przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach do zawodowych

Inwestor jest zobowiązany zapewnić: objecie kierownika budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Inwestor ma obowiązek odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających od kierownika budowy.

WAŻNE

Zgłaszający się do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego powinien złożyć podanie z wyjaśnieniem (opisem) sprawy, w której postępowanie chciałby wszcząć. W podaniu należy podać imiona i nazwiska swoje i właściciela obiektu budowlanego w sprawie, której toczy się postępowanie oraz adresy zamieszkania, a także lokalizacje obiektu budowlanego. Podanie powinno być adresowane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.