O zakończeniu budowy

Inwestor po zakończeniu inwestycji a co najmniej na 14 dni przed zamierzonym przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego jest zobowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego załączając dokumenty:

 1. oryginał dziennika budowy
 2. oświadczenie kierownika budowy:
  - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę
  - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu
 3. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja      wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania
 4. protokoły badań i sprawdzeń
 5. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
 6. potwierdzenie, zgodne z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany zawiadomić organy:

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Państwowej Straży Pożarnej

– o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Nie zajęcie stanowiska przez w/w organy w terminie 14 dni traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Inwestor który ma obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jest zobowiązany złożyć wniosek o zamiarze użytkowania obiektu do nadzoru budowlanego załączając dokumenty takie jak w zawiadomieniu oraz dołączyć oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag w/w organów.

WAŻNE

Po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie właściwy organ przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania do inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.