Jak załatwić sprawę

Informacja o opłacie skarbowej
8 maja 2014
Zmienione godziny pracy!
27 kwietnia 2017

Formy i sposoby wnoszenia podań i skarg

PINB udziela odpowiedzi na wystąpienia (list, fax, forma elektroniczna), w których podano imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczególne informacje dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego można uzyskać np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji WWW.nccert.pl albo w prospekcie opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki pt. „Podpis elektroniczny – sposób działania, zastosowanie i korzyści”.

Korespondencję do Urzędu prosimy kierować:

– Pocztą, na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, ul. Kasprowicza 1 10-219 Olsztyn.
– Faxem, pod nr telefonu   (89) 534 91 06
– Za pośrednictwem: Elektronicznej Skrzynki Podawczej (z urzędowym potwierdzeniem odbioru) ePUAP, adres skrytki: /PINBOlsztyn/domyslna

Korespondencję można składać bezpośrednio na dzienniku podawczym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, który znajduje się na parterze budynku położonego przy ul. Kasprowicza 1.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – Dz.U. Nr 5, poz.46)

W celu usprawnienia obsługi osoby uprawnionej zaleca się , by w zgłoszeniu określić przedmiot sprawy oraz wskazać sposób kontaktowania się w sprawach związanych z ustaleniem terminu wizyty, formy komunikowania się itp.

Korespondencja przesyłana na adres poczty elektronicznej pinbolsztyn@gmail.com nie będzie posiadała poświadczenia odbioru i może przez serwer zostać uznana jako spam, dlatego prosimy o kierowanie korespondencji elektronicznie na skrzynkę podawczą ePUAP.

Przyjmowanie i załatwianie podań, skarg i wniosków odbywa się na podstawie:
– Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.z 2017r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami)
– Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz.46).
– Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz.U. z 2016r, poz. 922, z późn.zm)

Art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi :

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby , od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół  podpisuje za nią inna osoba upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3 a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1/ być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnienie w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

2/ zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

3/ zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

§ 3 b. Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3 a, nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji publicznej  przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny, z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera ono żądanie, o którym mowa w art.39 § 1 pkt.2, doręczenie pism następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania adresu elektronicznego w żądaniu doręczenia pism środkami komunikacji elektronicznej.

§ 4. Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

§ 5. Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesionego w formie dokumentu elektronicznego zawiera:

1/ informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2/ pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym mowa w art.39 § 1d.

Art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi:

§ 1. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

§ 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość wszystkim innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków  w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania, natomiast jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania (§ 8 rozporządzenia).

Zgodnie z art. 217 Kpa organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

1/ urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

2/ osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. W tym przypadku organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

Wszystkie podania, skargi  i wnioski przesyłane bądź dostarczane bezpośrednio do Powiatowego Inspektoratu są rejestrowane w dzienniku korespondencji. Następnie zostają przekazane Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, po czym zgodnie z dyspozycją są przekazywane do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia, zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku lub odpowiedzi na pismo.

Terminy

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do wspomnianych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszanie postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 217 § 3 Kpa zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Stosownie do art. 237 § 1 Kpa skargę należy załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie nie załatwienia skargi w tym terminie stosuje się przepis art.36 Kpa.

Zgodnie z art.244 § 1 w zw.z art.237 § 1 Kpa wniosek powinie być rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niemożności załatwienia wniosku w tym terminie organ obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Informacja:

Strony są przyjmowane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, przy ulicy Kasprowicza 1.

Informację można uzyskać pod numerem telefonu (89) 534 91 06.

Lub osobiście w godzinach pracy inspektoratu który czynny jest w poniedziałki w godzinach 7-16, od wtorku w godz.7-15.

Powiatowy Inspektor w sprawach skarg i wniosków przyjmuje strony w poniedziałki od godz.  10.00-15.00 (po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym).