Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Określone są ściśle w art. 83 ust 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., nr. 156, poz. 1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może zajmować się sprawami nie ujętymi w tym przepisie, jak na przykład:

 • niewłaściwe wykonywanie umów w budownictwie
 • naruszenia własności
 • sprawy między wynajmującymi i najemcami lokali, oraz
 • wszelkimi sprawami należącymi do kompetencji innych organów.


Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego podlegają sprawy dotyczące następujących obiektów budowlanych:

 • hydrotechnicznych
 • kolejowych
 • lotniskowych
 • niektórych obiektów policyjnych i wojskowych, oraz
 • dróg
  • wojewódzkich
  • krajowych
  • ekspresowych i
  • autostrad.

WAŻNE

Inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem (art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego).