Zakres działalności

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie nadzoruje prawidłowość robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, poprzez:

 • przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy, osobach kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski.
 • wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami

 • nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót

 • wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa

 • wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów

 • nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych

 • nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy

 • nadzorowanie wykonywania okresowych i nadzwyczajnych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

 • wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości

 • wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia

 • wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem

 • sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia

 • przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialno-ści zawodowej w budownictwie.

 

WAŻNE

Inwestor po zakończeniu inwestycji, a co najmniej na 14 dni przed zamierzonym przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, jest zobowiązany o tym zawiadomić organ nadzoru budowlanego.